Abbott(USA) cuvette for aeroset C8000/C16000 chemistry analyzer

Описание