Abbott(USA) PCB ASSY RBC/PLT PREAMP,Hematology Analyzer cd3700 NEW

Описание