Abbott(USA) Sample Rack , Architect C8000 Chemistry Analyzer NEW

Описание