Abbott(USA)sample probe for Architect C16000 Chemistry Analyzer, new,original

Описание