OLYMPUS(USA), Power Supply, +5V, +15V, -15V(PN:DP128600), Chemistry Analyzer AU400,AU600,AU640,AU680 New