Seal ring for Hemolysin distributor, hematology analyzer Mythic 18 NEW